Kategoria: Geografia zdrowia

KĄPIEL SŁONECZNA

Jeśli kąpiel słoneczna w chłodny dzień nie jest po­łączona ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym, zaczyna wzrastać napięcie mięśniowe, wskutek czego następuje niedokrwienie mięśni, a więc ich niedostateczne odżywienie. Najlepsze wyniki kąpiele słoneczne dają wówczas, gdy odbywają się na otwartym po­wietrzu, przy ciepłej

WARUNKI KLIMATYCZNE

Na obszarach, gdzie warunki klimatyczne przez większą część roku nie pozwalają na ką­piele słoneczne na otwartym powietrzu (tak jest w strefie klimatu umiarkowanego), -urzą­dza się solaria — specjalne pomieszczenia albo kabiny z folii polietylenowej przepuszczającej promienie nadfioletowe. Balneolodzy i lekarze

BEZPIECZNE OPALANIE SIĘ

Zatem opalać się tam na otwar­tym powietrzu można tylko przez niewielką część roku —latem, a wiosną i jesienią w wie­lu istniejących tam uzdrowiskach i ośrodkach turystycznych niezbędne są solaria — tarasy z osłonami szkła uwiolowego (przepuszczające­go promieniowanie UV) albo kabiny

W GORĄCYM KLIMACIE

Jednakże z drugiej strony wiadomo też, że ludzie żyjący w gorącym klimacie zapadają na tę chorobę rzadziej niż osobnicy żyjący w klimacie umiarkowanym czy chłodnym. Stąd wielu uczonych jest zdania, że główną rolę w powstawaniu tej choroby odgrywają nie wa­runki

PRZY DOBRYM OŚWIETLENIU

Przy dobrym oświetle­niu człowiek może doznawać dodatkowych wra­żeń — podziwiać piękno krajobrazu czy archi­tektury. Planując trasy wycieczek i wyjazdów tu­rystycznych w chłodnych porach roku (przede wszystkim zimą), należy brać pod uwagę skró­cenie długości dnia — tym większe, im bar­dziej na północ

CIERPIĄCY NA NERWICĘ

Wiadomo, że osoby cierpiące na nerwice, miażdżycę tętnic i chorobę nadciśnieniową źle znoszą krótkie, pochmurne dni z chmurami nisko -nad ziemią. Następuje u nich osłabienie procesów hamowania odruchów bezwarunko­wych, zmniejsza się intensywność procesów metabolizmu, pogarsza się samopoczucie, wzma­ga się rozdrażnienie.

DŁUGOTRWAŁE OKRESY

Długotrwałe okresy pochmurnej i deszczo­wej pogody w ciepłych porach roku w znacz­nym stopniu ograniczają możliwość wzmocnie­nia zdrowia i leczenia klimatycznego, utrudnia­ją bowiem kąpiele wodne i słoneczne oraz wy­cieczki. Okresy takiej niekorzystnej pogody w niektórych latach występują często w regio­nach nadbałtyckich

SKUTKI DZIAŁANIA PROMIENIOWANIA

Skutków działania promieniowania słonecznego w górach autorka książki doświad­czyła podczas pracy na lodowcach w górach Tien-szan w Kirgizji. Pewnego razu, po rozbi­ciu okularów słonecznych, próbowała kontynu­ować pomiary promieniowania słonecznego z nie osłoniętymi oczami. Rezultat był taki, że na kilka dni

WRAŻENIA ESTETYCZNE

Wiąże się on z wrażeniami este­tycznymi, których ludzie doznają obserwując rozległą przestrzeń morza, szczyty gór, rozcią­gające się u ich podnóża doliny, malownicze rzeki, lasy i pola. Korzystny wpływ, jaki wy­wierają na układ nerwowy krajobrazy wywo­łujące wrażenia estetyczne, doceniany jest przez

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO ATMOSFERYCZNE

Jeśli na przykład chorego z ostrym przebiegiem choro­by nadciśnieniowej wyśle się w okresie lipco­wych upałów do tak znanego uzdrowiska jak Jałta, to z pewnością stan jego zdrowia nie poprawi się, wręcz przeciwnie — może nastąpić dalsze zaostrzenie choroby, a nawet

POWIETRZE

Bioklimatologia — nauka zajmująca się za­gadnieniami związanymi z aklimatyzacją ludzi, którzy znaleźli się w niekorzystnych lub nie­typowych dla nich warunkach klimatycznych, a także wpływem klimatu i pogody na ludzi chorych i zdrowych w różnych strefach przy­rodniczych Ziemi — ma do

NIEJEDNAKOWE NAGRZEWANIE

Z kolei te czynniki wpływają na wa­runki termiczne i wilgotnościowe przy po­wierzchni Ziemi. Wojejkow był zdania, że na­leży poświęcić więcej uwagi badaniom sezono­wych zmian klimatu, tj. tym procesom zacho­dzącym w atmosferze, w wodach jezior i mórz, na powierzchni Ziemi, które

REZULTAT WYSTĘPOWANIA

Rezultatem ich występowania jest min. zaburzenie strefowego rozkładu kli­matów na naszej planecie, jaki istniałby w przypadku jednorodności jej powierzchni i przy normalnym stanie atmosfery. Jeżeli czasem w styczniu w Leningradzie (położonym na 60° szerokości geograficznej północnej) temperatura wynosi 2“C, a we

W WARSTWACH ATMOSFERY

W tych warstwach atmosfery, gdzie spoty­kają się masy powietrzne o różnych parame­trach fizycznych, następują bardziej lub mniej wyraźne zmiany elementów meteorologicznych: ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza. Dochodzi do powstania tzw. strefy frontalnej, albo — prościej — frontu atmosferycznego, niosącego zmianę pogody: